Spójność społeczno-gospodarcza i przestrzenna
4 kwietnia 2018

Deklaracja Sudecka

podpisana została 11 grudnia w podjeleniogórskim Wleniu przez prawie stu sygnatariuszy reprezentujących południowe gminy Dolnego Śląska. Jest to pierwszy tego typu akt współpracy sudeckich samorządów, który może stać się zarzewiem wspólnej polityki regionu wobec istniejących i potencjalnych zagrożeń. Obok merytorycznej wagi sudeckiej rezolucji, jej najważniejsza wartość to fakt, iż jest to inicjatywa oddolna samorządów, świadcząca o rosnącej świadomości korzyści płynących na lokalnej i regionalnej współpracy.

DEKLARACJA SUDECKA

W SPRAWIE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW POŁUDNIA I ZACHODU DOLNEGO ŚLĄSKA DLA POPRAWY WARUNKÓW ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

My niżej podpisani, Sygnatariusze „Deklaracji Sudeckiej”, reprezentujący mieszkańców samorządów Przedgórza Sudeckiego i Sudetów, wyrażamy wolę podjęcia wspólnych działań, zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Wykorzystując potencjał społeczno - gospodarczy i bogactwo wszelkich zasobów tego obszaru zobowiązujemy się do rozpoczęcia prac nad stworzeniem wspólnego planu modernizacji i rozwoju zwanego „Strategią Rozwoju Sudety 2030”. Dokument ten będzie podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego dla tej części Polski.

Celem naszych działań jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez:

1) likwidację wykluczenia komunikacyjnego - zbudowanie efektywnego przyłączenia do systemu dróg ekspresowych oraz autostrad w Polsce i w Europie (drogi S8, S3, droga krajowa nr 5, łączniki do autostrad, dróg ekspresowych i krajowych);

2) rozwój regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska,

3) poprawę jakości sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, umożliwiających normalną komunikację wewnątrz obszaru;

4) rewitalizację istniejącej sieci połączeń kolejowych oraz udział w projekcie rozwoju kolei dużych prędkości;

5) rewitalizację fizyczną i społeczną zdegradowanych obszarów regionu;

6) zachowanie i rozwój zasobów dolnośląskich uzdrowisk poprzez ich systematyczne doinwestowanie;

7) rozwój sektora rolno - spożywczego opartego o zasady produkcji zdrowej żywności;

8) zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich;

9) uzyskanie pełnego dostępu do wody pitnej i sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców obszaru;

10) poprawę infrastruktury edukacyjnej, zapewnienie lepszych warunków kształcenia, rozwój szkolnictwa zawodowego i jego dostosowanie do oczekiwań rynku pracy;

11) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców;

12) likwidację wszystkich zagrożeń ekologicznych, w tym redukcję niskiej emisji na całym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o statusie uzdrowisk;

13) rewitalizację materialnego dziedzictwa kulturowego;

14) tworzenie dobrych warunków oraz wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw i inwestycji przemysłowych;

15) tworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi usług turystycznych.

Podejmujemy wspólnie działania w celu uczynienia reprezentowanych przez nas samorządów beneficjentami europejskiego systemu wspomagania szczególnych obszarów Unii Europejskiej, dotkniętych negatywnymi procesami społeczno - gospodarczymi i wymagającymi systemowego wsparcia finansowego. Potwierdzamy również wolę współpracy z samorządami całego Dolnego Śląska, Rządem RP i Unią Europejską w celu określenia finansowych narzędzi wsparcia potrzebnych do realizacji „Strategii Rozwoju Sudety 2030”.

Stosując zasadę partnerstwa, wzajemnego poszanowania oraz podmiotowości każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego, przystępujemy do wspólnej pracy na rzecz osiągnięcia rzeczywistego zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska.

Wszelkie kluczowe decyzje dla realizacji postanowień zawartych w niniejszej deklaracji podejmowane będą przez wszystkich Sygnatariuszy tej inicjatywy w czasie walnych zgromadzeń. Każdy samorząd, który podpisał deklarację uczestnictwa i przyjął w tej sprawie uchwałę, będzie miał przy podejmowaniu decyzji jeden, tak samo ważny głos. Komitet Sterujący wyłoniony przez Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej stanowi możliwie najszerszą reprezentację wszystkich samorządów południowej i zachodniej części Dolnego Śląska. Jest ciałem jedynie organizującym i przygotowującym decyzje podejmowane przez wszystkich sygnatariuszy. Komitetowi przewodniczy Prezydent Miasta Wałbrzych Roman Szełemej.

Obowiązki przewodniczenia niniejszej inicjatywie powierzamy Prezydentowi Miasta Wałbrzych – Romanowi Szełemejowi. Bieżącą obsługę pracy samorządów w ramach „Deklaracji Sudeckiej” zapewnia Gmina Wałbrzych.