Główny cel Kongresu

Kluczowe zagadnienia Sudeckiego Kongresu Samorządowego kierują naszą uwagę w stronę kontynuacji i intensyfikacji dyskusji i działań rozpoczętych rok temu i podjętych przez sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej 2017, których niezmiennym celem jest rozwój gospodarczy regionu Sudetów.

Tematyka Kongresu

Podsumowanie wspólnych inicjatyw samorządów sudeckich w ciągu ostatniego roku.

Tematy naszych głównych wystąpień i rozmów oscylować będą wokół problemów zdiagnozowanych w „Deklaracji Sudeckiej”:

1) likwidacja wykluczenia komunikacyjnego,
2) rozwój regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska,
3) poprawa jakości sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, umożliwiających normalną komunikację wewnątrz obszaru,
4) rewitalizacja istniejącej sieci połączeń kolejowych oraz udział w projekcie rozwoju kolei dużych prędkości,
5) rewitalizacja fizyczna i społeczna zdegradowanych obszarów regionu,
6) zachowanie i rozwój zasobów dolnośląskich uzdrowisk poprzez ich systematyczne doinwestowanie,
7) rozwój sektora rolno – spożywczego opartego o zasady produkcji zdrowej żywności,
8) zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich,
9) uzyskanie pełnego dostępu do wody pitnej i sieci kanalizacyjnej wszystkich mieszkańców obszaru,
10) poprawa infrastruktury edukacyjnej, zapewnienie lepszych warunków kształcenia, rozwój szkolnictwa zawodowego i jego dostosowanie do oczekiwań rynku pracy,
11) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców,
12) likwidacja wszystkich zagrożeń ekologicznych, w tym redukcję niskiej emisji na całym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o statusie uzdrowisk,
13) rewitalizacja materialnego dziedzictwa kulturowego,
14) tworzenie dobrych warunków oraz wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw i inwestycji przemysłowych,
15) tworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi usług turystycznych.

Wyznaczenie kolejnych wspólnych działań samorządów sudeckich na najbliższy okres.

4 kwietnia 2018

Deklaracja Sudecka

4 kwietnia 2018

Spójność społeczno-gospodarcza i przestrzenna

4 kwietnia 2018

O Sudetach

Współorganizatorzy